Asuuko sinussakin pieni kylätoimija - tutustu kyläyhdistykseen

8.3.2023

Ihan ensin: Tervetuloa tutustumaan Ryttylän kyläyhdistyksen toimintaan 29.3.2023 klo 18-20 Punka Hubille, Vanha Kylätie 10 D, Ryttylän keskustassa, pientä purtavaa tarjolla! Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Teamsillä (Teams linkki), jos et ehdi paikan päälle. Yhdistyksen vuosikokous pidetään 1.4.2023, joten ehdit vielä tutustumisen yhteydessä (viim. 31.3. klo 18 mennessä) liittyä jäseneksi, jos haluat olla mukana vaikuttamassa toimintasuunnitelmaan tai hallitusvalintoihin. Vuosikokouksessa päätetty toimintasuunnitelma ja hallitus vaikuttavat vuosittain toiminnan painopisteisiin, samoin kuin valtakunnalliset ja alueelliset yhteistyöhankkeet. Yhdistyksen toimintaan on voinut perinteisesti osallistua niin jäsenenä, erilaisissa hallituksen asettamissa työryhmissä ja toimikunnissa, kuin osallistumalla yksittäisten tapahtumein tai -hankkeiden toteutukseen. 

Siis mikä kyläyhdistys? 

Monille maalle muuttaneille, saati muissa yhdistyksissä toimineille saattaa tulla yllätyksenä, että kyläyhdistys-toiminta on luotu tietyllä tavalla täydentämään paikallishallintoa. Muutamilla Suomenkin kylillä kylätoimikunnalla tai rekisteröidyllä kyläyhdistyksellä on jopa virallisia alueellisia tehtäviä. Näin ei sentään ole Ryttylässä, mutta paljon alueellisia edunvalvonta- ja yhteistyötehtäviä on myös Ryttylän kyläyhdistyksellä.  

Kyläyhdistykset ovat alueellisia toimijoita ja edunvalvojia, niin myös Ryttylän kyläyhdistys ry. Suomen kylät ry. toimii nykyään tietynlaisena kattojärjestönä kokoamassa ja neuvomassa kaikkia Suomen kyläyhdistyksiä. Maakunnalliset toimijat, Ryttylää lähinnä Hämeen kylät ry. johon Ryttylän kyläyhdistys ry:kin kuuluu, ovat laajemman alueen edunvalvojia ja mm. yhtä kylää laajempien Leader- tai muulla hankerahoituksella tehtävien hankkeiden hakija ja toimija. 

On paljon toimintaa, jota voidaan kylällä järjestää ilman, että se on kyläyhdistyksen tai minkään yhdistyksen kautta järjestettävää.

Nimenomaan kyläyhdistä tarvitaan vähintään silloin, kun jonkun pitää välittää kylän alueen ja eri toimijoiden kannanotto muille alueellisille toimijoille tai kunnalle, hakea tai kerätä rahoitusta laajemmalle kylän kehittämishankkeelle tai koota kylällä toimivat eri yhdistykset ja yritykset yhteen eräänlaisena neutraalina "sateenvarjona".

Wikipediaan on koottu yleinen määritelmä kyläyhdistyksistä. Määritelmä summaa pitkälti myös sen mitä Ryttylän kyläyhdistys ry:n säännöissä mainitaan yhdistyksen tavoitteista ja jonka mukaisesti nykyinenkin hallitus on pyrkinyt toimimaan: “Kyläyhdistys edustaa kylän kaikkia asukkaita. Kyläyhdistyksen rooli on olla kylän eri yhdistysten ja toimijaryhmien yhteinen foorumi, jossa voidaan keskustella koko kylää koskettavista asioista ja muun muassa sovitella vuoden toimintakalentereita yhteen. Kyläyhdistykset ovat paikallisia kansalaisjärjestöjä.” 

Kyläyhdistykset ovat näistä syistä myös eräänlainen  puoluepolitiikasta ja aatteista vapaa vyöhyke, joka eri foorumeilla edustaa ja valvoo kylän etuja alueena. Ennen rekisteröityjä kyläyhdistyksiä monessa kylässä oli kylätoimikunta, niin myös Ryttylässä. Sääntönä oli silloin, että jos kylätoimikunnassa toimiva henkilö tuli valituksi valtuustoon, hänen tuli erota kylätoimikunnan hallinnosta. Vaikka tällaista eivät nykyiset rekisteröidyn yhdistyksemme säännöt enää tunnistakaan, on huomioitavaa, että kylätoimikunta saattaa kylän alueellisen edun nimissä jopa vastustaa joitain kunnan hallinnossa tehtyjä päätöksiä, tai ainakin esittää sellaisia toimenpiteitä tai anoa rahoitusta sellaisiin hankkeisiin, joista valtuutetut tai lautakuntien jäsenet joutuvat tekemään päätöksiä. Jos toimii molemmissa, joutuu mahdollisesti jääväämään itsensä kylää koskevien asioiden käsittelyssä päätöksen teosta.

Entäs se toiminta?

Vuoden 2022 Hämeen kyläyhdistysten yhteinen teema oli kyläturvallisuus, jota pilotoitiin Hämeen kylät ry:n ja Suomen kylät ry:n kanssa. Siihen liittyen myös Ryttylässä oltiin aktiivisia, ja ensimmäiset toimenpiteet kuten kyläturvallisuuskysely ja sen jatkona mm. runsaan osallistujajoukon keränneissä HausHackissä-kehittämisilloissa ja viikonlopussa tehdyt jatkotoimenpiteet toivat Ryttylää esille niin alueellisissa medioissa kuin ennen kaikkea Hausjärven kunnan ja muiden kylien yhteistyössä. Kyläturvallisuus nähtiin hankkeessa ei vain fyysisenä turvallisuutena, vaan kylän elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä koskevina asioina. Sellaisina, jotka tekevät kylästä hyvän paikan asua. 

Haushack hankkeessa mm. syvennettiin mm. kyläturvallisuuskävelyn  ja muiden toimenpiteiden avulla ymmärrystä sekä kylään, kunnalle, ELYlle että Väylävirastolle kyläläisiä eniten huolestuttaneesta asiasta, liikenneturvallisuudesta, sekä luotiin toimivat yhteistyösuhteet Oitin, Hikiän ja Haminankylä-Mommilan kylien kanssa. Hankkeesta poikii vielä paljon muita toimenpiteitä, joita parhaillaan toteutetaan mm. poikkeustilanteiden varalle, kuten kyläradio ja kyläturvallisuussuunnitelma, joka julkaistaan maaliskuun aikana. 

Ryttylän kyläyhdistys on antanut kannanottoja mm. kylän ja kunnan palvelutarjontaan, vieraslajien torjuntaan ja mm. Punkanjoen perkaamiseen, sekä tiedottanut ja muistuttanut niin kyläläisiä kuin eri toimijoita kylän alueeseen vaikuttavista toimenpiteistä. Koska kyläyhdistys on rekisteröity yhdistys, jolla on lakisääteiset ja säännöistä tulevat velvotteet, sekä toiminnan tarkastus, voi kyläyhdistys myös hakea kylän kehittämiseen mm. kunnan tai aluekehittämisen rahoitusta, mikäli asia ei kuulu jonkin muun kylän alueella toimivan yhdistyksen toimintaan ja on sääntöjen ja yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaista. Tällainen kylätasoisen rahoitettu hanke viime vuonna oli koirapuiston rakentaminen. 

Tiukaltakin tuntuva “byrokratia” on se, joka mahdollistaa hankkeiden rahoituksen mutta sitäkin voi oppia

Konkreettinen tekeminen ja toiminta kuten tapahtumien järjestäminen on se, missä moni kylätoimija on hyvä ja mikä monesti koetaan varsinaiseksi yhdistystoiminnaksi. Jonkin verran ns. byrokratiaa on kuitenkin pakko sietää ja pyörittää erityisesti hallituksen toimesta, jotta yhteisten varojen ja resurssien käyttö turvataan myös jatkossa erityisesti eri tahojen rahoittamissa hankkeissa. Hankerahoituksen myöntämisen ehtona on nimenomaan rekisteröitynä yhdistyksenä toimiminen, koska silloin rahoittaja voi luottaa siihen, että jäsenten valitsema hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen päätöksen teko ja rahaliikenteen hoito toteutetaan lain edellyttämällä tavalla ja hankkeessa tehdään ja rahat käytetään siihen mihin ne on annettu. Rekisteröidylle yhdistykselle koituu aina jonkin verran kuluja ihan vain pankkitilistä, Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista ja muista pakollisista hallinnointikuluista. Näitä katetaan jäsenmaksujen lisäksi mm. tapahtumista saatavalla varainhankinnnalla, Ryttylän tapauksessa myös mm. venevuokralla, joka onkin ollut suosittua.

Vaikka yhdistys onkin oikeushenkilö, toimivat sen hallituksen jäsenet henkilökohtaisella vastuulla ja jopa korvausvelvoitteella (Yhdistyslaki 39§), kunnes yhdistyksen vuosikokous toiminnantarkastajan puoltamana myöntää tili- ja vastuuvapauden. Hallituksessa toimiminen edellyttääkin siksi hyvää päätösten ja tositteiden dokumentointia, perehtyneisyyttä sekä yhdistyslakiin, yhdistyksen sääntöihin, että myös rahoittajien vaatimuksiin ja mm.  tietosuoja- ja kirjanpitolainsäädäntöön, jotta toiminnan tarkastuksessa ei tule huomautettavaa eikä siten rahoittajilla ja muilla yhteistyötahoilla ole haasteita yhteistyölle. Näistä em. vaatimuksista johtuu myös se, että on tärkeää pitää yhdistyksen yhteystiedot ja hallituksen kokoonpano ajantasalla yhdistysrekisterissä. Sieltä yhdistyksen kanssa toimivat osapuolet yrityksistä julkishallintoon pystyvät tarkistamaan kenellä on valtuudet asioida yhdistyksen puolesta ja ketkä toimivat yhdistyksen puolesta esimerkiksi sopimusten ja hakemusten allekirjoittajina. Hankerahoitus kiinnostaa usein myös mediaa, jolloin on tärkeää, että niin yhdistyksen hallitus, jäsenet, hanketyöryhmä, rahoittaja kuin mediakin tietää, kuka kunkin hankkeen tiedottamisesta ja toteuttamisesta on päätetty vastavaksi ja tietää siten parhaiten kertoa.

Vaikka vastuut saattavat kuulostaa raskailta ja jopa pelottaviltakin, jos eivät edellä esitetyt lait ja säännöt ole tuttuja, on kyläyhdistyksen varsinaisiin kokouksiin, työryhmiin ja hallitustyöskentelyyn osallistuminenkuitenkin yleensä hyvin mielenkiintoista ja opettavaista ja lait ja säännötkin oppii, kun niihin jaksaa hieman perehtyä. Kannattaa aina myös kysyä, ja lisäksi itse varmistaa juuri Ryttylän kyläyhdistyksen säännöistä, sekä yhdistyslaista tai asianomaisesta laista miten asiat ovat. Eri yhdistyksissä on erilaiset säännöt ja näin pienessä yhdistyksessä hallitus joutuu itse hoitamaan aivan kaiken hallinnon, toisin kuin suuremmissa yhdistyksissä, joissa on palkattuja toimihenkilöitä.

Kyläyhdistyksessä hankitusta osaamisesta on varmasti hyötyä myös työelämässä ja muissa yhdistyksissä. Erinomainen itseopiskelupaketti yhdistystoimintaan ja erityisesti hallitustyöskentelyyn löytyy täätä. Suomen kylät ry:n materiaalipankista taas löytyy apua mm. kyläyhdistysten sosiaalisen median viestintään ja mm. etänä pidettäviin Teams-palavereihin, sääntöihin ja hallituksen ja muiden yhdistyksen perustietojen muutoksiin Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Kylä kartalle ja elinvoimaa suunnitelmallisuudella

On hyvin tyypillistä, että kyläyhdistys voi laatia kylän kehittämistä koskevan kyläsuunnitelman, jonka toimenpiteitä toteuttavat kyläyhdistys, muut kylällä toimivat yhdistykset, yritykset, kunta ja muut organisaatiot. Ryttylän kyläyhdistys ry. on vuoden 2022-2023 kyläturvallisuushankkeen vuoksi panostanut tällä hetkellä kyläturvallisuussuunnitelman laatimiseen yhteistyössä muiden Hausjärven kylien kanssa. Hanke päättyy maaliskuussa 2023, ja kyläturvallisuussuunitelma julkaistaan pian. 

Kyläyhdistys on myös mukana Hausjärven elinvoimatoimikunnassa, jossa pyritään kehittämään yhteistyötä yhdistysten, yritysten, kunnan ja muiden organisaatioiden kanssa. Keväällä 2023 elinvoimaisuudesta ja siihen vaikuttavasta käytännön työstä ja mm. yritysten, oppilaitosten ja  alueellista kehittämistyötä tekevien toimijoiden yhteistyön sujuvuudesta haetaan Hausjärven tasoisesti tilannekuvaa osana Suomen kasvukäytävä-hanketta ja Hausjärven tilannekuvafoorumeita. Yksi foorumeista jopa järjestetään Ryttylässä, Punka Hubilla 23.3.2023

Edellä esitetyt esimerkit valottanevat kyläyhdistyksen roolia aluekehityksessä ja edunvalvonnassa. Mutta mukaan mahtuu myös toki muuta toimintaa. Korona-pandemian vuoksi yhdistystoiminta eli pari vuotta hiljaiseloa ja oli jopa vähällä loppua. Vuosi 2022 oli vielä poikkeuksellinen etenkin kevään ja talven osalta, ja yhdistyksen perinteikkäin tapahtuma vappuna jäikin siksi toteutumatta. Sen sijaan panostettiin syksyn HausHackin lisäksi perinteistä enemmän Ryttylä-päivään, jossa vuoden ajankohtaisena teemana oli uuteen kouluun tutustuminen, mutta joka toi myös yhdisti kyläläisiä ja kylän eri yhdistyksiä ja yrittäjiä osallistumaan päivän ohjelmaan. 

Vuoden 2022 toimenpiteiden yksi merkittävä “sivuvaikutus” oli Ryttylä-tietoisuuden kasvattaminen, myös Ryttylän ulkopuolella, ei vain 2000+ kävijää keränneen blogin kautta, kyläyhdistyksen jäsenille lähetetyissä sähköposteissa tai Ryttylän Facebook-ryhmässä. Niin YLE kuin Aamuposti julkaisi enemmän juttuja Ryttylästä, HausHackin tuloksia esiteltiin kunnan YouTube-kanavalla ja pääsipä yksi HausHackissä toteutettu video kertomaan Ryttylästä  jopa Kauppakeskus REDIssä Helsingin Kalasatamassa pidettyyn maaseututeemaiseen teemaviikkoon. Kooste vuoden viestinnästä ja näkyvyydestä löytyy täältä

Pidetään Ryttylän lippua korkealla niin tänne muuttaa lisää hyviä tyyppejä ja ne jo täällä olevat eivät muuta pois ja vie palveluita perässään, eikös?

Teksti: 

Marjukka Niinioja, neljännen polven ryttyläläinen, Punka Hubin ylläpitäjä ja digitalisaatiokonsultti, joka oli tiimeinen tarpeeksi hullu muuttaakseen kansainvälisesti toimivan konsulttiyrityksensä toimiston Helsingin ydinkeskustan paraatipaikalta vanhaan pankkikonttoriin keskelle Ryttylää yhteiskäyttöiseksi toimistoksi. Ja miksi ei: etätyö luistaa sujuvasti maaltakin, hyvillä liikeneyhteyksillä junaradan varrella ehtii jopa lentokentälle tunnissa ja asiakkaatkin voi ihan hyvin kutsua lounaalle kylän pubiin. Kyläyhdistyksen hallituksen varajäsen, Hämeen kylät ry:n hallituksen varajäsen.

Kuva: Risto Sarsa